ลำดับ  รายชื่อเจ้าหน้าที่ เลขหมายติดต่อ
smartphone phone internal phone fax e mail
1

นางสาวเพชรี  เจริญชัยชนะ

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล

06 5519 6004 0 2 521 9140 0 2 521 9145 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2

นายกิตติธร  ศุภธรรมกิจ

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

08 6620 6965 0 2 521 9140 0 2 521 9145
3

นายกฤษดา  พุทธัง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

08 7188 9882 0 2 521 9140 0 2 521 9145 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4

นายธีรโชติ  สายทองมี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

08 7490 1369 0 2 521 9140 0 2 521 9145 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.