หน้าที่ความรับผิดชอบตาม "กฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2561" ให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

   1. จัดทํายุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนบริหารความเสี่ยงและการป้องกันภัยพิบัติเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   2. ดําเนินการเกี่ยวกับออกแบบและการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   3. ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
   4. จัดทําและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ระบบคลังข้อมูล โปรแกรมประยุกต์เว็บไซต์ ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบอินทราเน็ต
   5.ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาและบริการการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายระบบสื่อสาร ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศของสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
   6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย